קול קורא לפיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

פיילוטים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק

 

רשות החדשנות יחד עם המשרד להגנת הסביבה החליטו לצאת בתכנית תמיכה בפיילוטים העוסקים בפיתוח טכנולוגיות תוך תרומה בשיפור איכות הסביבה.

מטרת תכנית זו הינה הגדלת פיתוחים טכנולוגיים חדשניים בתחומי הגנת הסביבה וקלינטק.

 

למי מיועדת התוכנית?

התכנית מיועדת לחברות ישראליות העוסקות בפיתוח טכנולוגי בתחומי הגנת הסביבה: מחזור, ייצור ואגירת אנרגיה נקייה, התייעלות אנרגטית, טיפול בזיהומים ומפגעים סביבתיים, בנייה ירוקה, שירותים סביבתיים ויישומי תוכנה רלוונטיים.

 

מה מקבלים?

 • קבלת תמיכה כספית שבין 20%-50% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • במקרים חריגים ניתן לקבל 75% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • במידה והתכנית הינה תכנית הרצה המשרד להגנת הסביבה נותן אפשרות לתמיכה רגולטורית.

 

תנאי סף:

 • על מבקש הבקשה להיות תאגיד תעשייתי אשר הגיש בקשה לתמיכה במחקר ופיתוח.
 • על המחקר והפיתוח להתבצע בישראל.
 • במסגרת התכנית ביצוע המחקר והפיתוח ייעשה בידי המבקש או בידי מי שהמבקש ציין בתכנית.
 • מבקש התכנית מתחייב כי יהיה הבעלים בידע ממחקר ופיתוח לרבות זכויות קניין רוחני מרגע היווצרותם. כחלק מבקשת התכנית הבקשה הינה בעלות משותפת.
 • יש לוודא כי למגיש הבקשה אין בקשת מימון זהה, לרבות מסלולי משנה.
 • לא ניתן לקבל סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות.
 • יש לוודא כי למבקש הבקשה אין חשבונות מוגבלים, אינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’.
 • יש לוודא כי מבקש הבקשה ובעל השליטה עומדים בקריטריונים של תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.
 • על רשות החדשנות האופציה לייחד את הליך הגשת הבקשות למשל: הינה בתחומי פעילות, תחומים טכנולוגיים או שלבי המחקר ו/או הפיתוח, מגבלות התקציב המבוקש, שייוחדו כאמור, לפי העניין.

 

להלן מיקוד הנושאים לתמיכה בפיילוטים של טכנולוגיות סביבה:

 1.  שינוי אקלים
 • הפחתת פליטות גזי חממה (מיטיגציה):
  • התייעלות אנרגטית
  • אנרגיה מתחדשת
  • אגירה

כולל טכנולוגיות לניטור ובקרה

 • הסתגלות לשינויי אקלים (אדפטציה):
  • ניהול משאבי מים
  • אורח חיים בתנאי מידבור
  • תכנון אורבני מדברי
  • הצללה במרחב העירוני
  • היערכות לארועי מזג אוויר קיצוני והתמודדות עם ארועים אלו
  • מערכות התרעה חכמות לשלטון המקומי

כולל טכנולוגיות לניטור ובקרה

 1. זיהום אוויר מתעשייה
 • הפחתה במקור (להבדיל מטיפולי “קצה צינור”) של פליטות מזהמים וגזי חממה לאוויר
 • מפגעי ריח מתעשייה:
  • זיהוי מרחבי של מקור הריח
  • שיוך הריח למקור מסוים
  • פתרונות לטיפול בפליטות ריח
 • ניטור סביבתי: איסוף מידע אמין ומדויק, בזמן אמת, לגבי:
  • נוכחות מזהמי אוויר במרחב וריכוזם
  • שיוך מזהמי אוויר שאותרו במרחב למקור מסוים
 1. זיהום אויר מתחבורה
 • חישה מרחוק של רכב מזהם – מדידת פליטות מרכב תוך כדי נסיעה:
  • ברמת דיוק שתאפשר לאתר תקלות ברכב ולבצע אכיפה באזורי אוויר נקי
  • בדיקות זיהום אוויר תקופתיות (בטסט השנתי) מרכבי דיזל באמצעות מדידות של מספר חלקיקים, לצורך בדיקת תקינות מסנן החלקיקים.
 • תמיכה בצמצום שימוש ברכב:
  • אפליקציות רכב שיתופי / car pool
  • פיתוח תחבורה ציבורית
  • אחר
 1. חומרים מסוכנים
 • מניעת אירועי חומרים מסוכנים והפחתת עוצמתם:
  • זיהוי מוקדם של כשל בציוד
  • הכלת מזהמים הנפלטים באירוע ומניעת פיזורם
  • גלאים הנותנים אתראה מוקדם ככל הניתן על שחרור מזהמים בתחילתו של אירוע – אמינים ובזמן אמת
 • מודלים ממוחשבים להערכות סיכונים:
  • מותאמים לחומר; לשונות בתנאי השטח; לשינויים במטאורולוגיה
 1. פסולת מסוכנת ופסולת מיוחדת
 • העלאת אחוזי השבה ומחזור:
  • פתרונות טיפול המביאים לעליה בהיררכית הטיפול בפסולת מסוכנת למול מצב קיים, מסילוק להשבה או מיחזור
  • פתרונות טיפול כלכליים לזרמים קטנים, עידוד יכולות טיפול מקומי (רלוונטי למדיניות קטנות במטרה לצמצם שינוע של פסולת למרחקים)
 • פתרונות טיפול ב”מעלה ההיררכיה” לזרמי פסולת “מאתגרים“:
  • פחם פעיל
  • סוללות ליתיום
  • מתכות בפסולת אלקטרונית, סוללות, פסולת תעשייתית מסוכנת אחרת
  • בוצות, פוספוגבס
  • חומצות, בסיסים, שפכי תעשייה המוגדרים כפסולת מסוכנת
 • צמצום והפחתה במקור:
  • שינויים בתהליכי ייצור המביאים להקטנת הייצור של פסולות מסוכנות
  • הפיכת הפסולת למשאב
 1. פסולת
 • הפחתה במקור:
  • פיתוח מוצרים שיעזרו לתושבים להפחית במקור (בהיבט של שימוש במוצרים, לא ייצורם)
 • מערכות מידע:
  • מערכות ממוחשבות לאיסוף וניהול מידע על פסולות
  • טכנולוגיות למעקב אחר שינוע הפסולת
  • ניטור מתקדם של פליטת מזהמים מאתרי טיפול בפסולת
 • מיחזור:
  • מיון מתקדם לניצול יעיל יותר של חומרי גלם למיחזור
  • טכנולוגיות מיחזור ידידותיות יותר לסביבה (הפחתת פליטות ומזהמים)
  • פיתוח מוצרים מחומרים ממוחזרים
  • פיתוח פתרונות מיחזור לזרמים אופייניים בישראל: חיתולים, פסולת אורגנית
 • פלסטיק:
  • פיתוח חומרי פלסטיק חדשניים ובני קיימה
  • עיצוב מוצרי פלסטיק ברי קיימא (שאינם מזהמים את הסביבה בתום מחזור החיים שלהם) ((Eco-Design
  • פיתוח מוצרים חדשים מפלסטיק ממוחזר (חומר גלם שניוני)
  • טכנולוגיות מיחזור סביבתיות יותר
 • השבת אנרגיה מפסולת:
  • פתרונות לשימוש בתוצרי לוואי כגון אפר ומתכות
  • פתרונות עם נצילות אנרגטית גבוהה
  • פיתוח טכנולוגיות השבה ידידותיות לסביבה
 • מיחזור פסולת בנייה:
  • אמצעים טכנולוגיים לאיסוף ושינוע פסולת בנייה
  • עיצוב מוצרי בניה ברי קיימא (שאינם מזהמים את הסביבה בתום מחזור החיים שלהם) ((Eco-Design
  • פתרונות לשימוש חוזר ולשימוש בחומרים ממוחזרים
  • התאמת ייצור RDF (Refuse Derived Fuel) מפסולת בניה לתעשייה בישראל
 1. שפכי תעשייה:
 • טיפול בשפכים שאינם פריקים ביולוגית, כגון הורמונים, תרופות, ממסים וחומרי הדברה.
 • טיפול במזהמים אנאורגניים, כגון מתכות כבדות ומלחים.
 • השבת שפכים לשימוש תעשייתי.
 • חלופות לבריכות אידוי.
 • טיפול במלח/ בבוצות מלוחות (אורגניות ואנאורגניות)
 • בדיקות תקינות ואיתור דליפות בצנרת שפכי תעשייה.
 1. קרקעות מזוהמות:
 • טכנולוגיה לטיפול בקרקע באתר המזוהם במקום העברה להטמנה,  (מעבר לקיים –  טיפולים תרמיים, ביולוגיים ושטיפה).
 • טכנולוגיה לטיפול בקרקע מזוהמת בחומרים אנאורגניים: חומרי נפץ ומתכות.
 • אמצעי איתור וניטור, כגון חישה מרחוק, לאיתור מוקדי זיהום בקרקע.
 1. דלקים:
 • טכנולוגיות לשיפור ההגנה על קרקע ומים בתשתיות קיימות, דוגמת הכנסת שכבת הגנה נוספת לצנרת.
 • טכנולוגיות למניעת קורוזיה פנימית במכלי דלק תת קרקעיים.
 • טכנולוגיות מניעה ומעקב אחר ההשפעה של זרמים תועים.
 • טכנולוגיות לניהול מלאי דלקים, ברמת דיוק המאפשרת איתור דליפות ממתקני אחסון וצנרת הולכה.
 1. הגנת הסביבה הימית
 • פיתוח טכנולוגיות למניעת זיהום ים מתעשייה (מים מלוחים).
 • פיתוח טכנולוגיות למניעת זיהום ים מניקוז עירוני זיהום מים ופסולת
 • פיתוח שיטות ניטור פסולת ימית בים ובחופים
 • פיתוח טכנולוגיות לאיתור וטיפול בזיהום ים בשמן
 • פתרונות לבניה ירוקה ופריקה למתקנים בסביבה החופית והימית
 • פיתוח כלים מבוססי מידע לוויני לניטור זיהום ים


מה מקבלים?

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו”פ המאושרות.
 • תמיכה כספית בשיעור חריג של 75% מהוצאות המו”פ המאושרות תינתן לתוכנית בעלת פוטנציאל להשפעה יוצאת דופן על ייעול ושיפור השירות הציבורי בישראל.
 • אפשרות לתמיכה רגולטורית מצד המשרד להגנת הסביבה בביצוע תכנית הרצה, ואף קבלת התווייה רגולטורית ייחודית עבורו.


קריטריונים:

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התוכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • רמת ההגנה על הסביבה שהטכנולוגיה צפויה לאפשר לעומת טכנולוגיה קיימת, בהתחשב בהשפעות על הסביבה כמכלול.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתוכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:

התחל שיחה
צריך עזרה
שלום
אפשר לעזור לך?