אישור מו"פ עבור חוק האנג'לים

אישור של חדשנות במו"פ לעניין חוק האנג'לים

 

השקעות בחברות ישראליות עתירות מו"פ המצויות בשלב הראשוני של פעילות המו"פ (שלב ה-Seed) נושאות סיכון גבוה למשקיע ולעיתים יורדות לטמיון. במטרה להגדיל את מקורות המימון לחברות אלו, בדרך של הגדלת היקף ההשקעות בהן, ניתן תמריץ למשקיעים באותן החברות בדרך של ניכוי סכום ההשקעה מהכנסותיהם החייבות במס.

 

סעיף 20 (א) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו 2012 (תיקוני חקיקה), תשע"א 2011 , (להלן: "חוק האנג'לים") וחוזר מס הכנסה מס' 12/2011 מתירים למשקיע בחברת מטרה או בחברה מתחילה, כהגדרתן בחוק האנג'לים, לנכות את השקעתו במניות החברה כהוצאה מכל הכנסה חייבת.

 

הגדרת "חברה מתחילה" נוספה לחוק במסגרת תיקון מספר 5 אשר נכנס לתוקף החל מתאריך 01/01/2016. הקריטריונים שנקבעו בחוק כתנאי להיחשב כחברה מתחילה הינם כאלו הניתנים לבירור במועד ההשקעה כך שהמשקיעים יכולים לדעת כבר במועד ההשקעה אם מתקיימים התנאים המזכים אותם בהטבת המס שמעניק החוק. רשות החדשנות מאפשרת לחברה הגשת בקשה בשני המסלולים.

 

בספארק יועצים, כחלק מהמומחיות שלנו להגשת בקשות למדען הראשי, אנו עוסקים גם בקבלת האישור מהרשות לחדשנות הנדרש לפי חוק האנג'לים.

 

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים: