Horizon 2020

תכנית המסגרת של האיחוד האירופי – Horizon2020

תכנית זו, מתנהלת על פי קולות קוראים במספר רב של תחומים שונים המעסיקים את מובילי האיחוד האירופי.

 

הערוץ כולל שלושה שלבי הגשה, הנבדלים זה מזה בהיקפי ההשקעה הדרוה להגשה ובמקביל בהיקפי המימון, אמות המידה ותנאי הסף של כל שלב:

שלב ראשון  – בדיקת היתכנות וכדאיות הטכנולוגיה המפותחת. מימון של עד 50,000 יורו המשמשים לפעילויות להוכחת היתכנות עסקית וטכנולוגית, מחקרי שוק וכד'.

שלב שני – מימוש תכנית עבודה לצרכי מימוש הטכנולוגיה והבאתה לכדי מסחור. מימון של עד 2.5 מיליון יורו לפרויקט, תוך שימת דגש על הבשלת הטכנולוגיה, תהליכי גמלון (Scale-up), ניסויי שטח ועוד.

שלב שלישי – סיוע לקראת מסחור ושיווק. שלב זה אינו מספק מענק כספי אלא  שירותי תמיכה וסיוע לצרכי חדירה לשוק.