תעשיית ייצור (מופ"ת)

תכנית מו"פ בתעשיית הייצור – מופ"ת

 

חברות מסורתיות מתעשיית הייצור זקוקות לחדשנות ויתרונות טכנולוגיים ייחודיים על מנת להתמודד עם התחרות הגלובאלית ההולכת וגוברת. על מנת למנוע קיפאון ונסיגה בתחומי התעשייה המסורתית, לשכת המדען הראשי מספקת תמריצים שהותאמו במיוחד לצרכי תעשייה זו ואשר נועדו להטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית ולייצר יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.​​​

משנת 2005 ועד סוף שנת 2013 אושרו כ-1,500 תכניות מו"פ חדשות בתעשייה המסורתית במסלולי התמיכה השונים של לשכת המדען הראשי ומענקי המו"פ לפרויקטים אלה הסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקלים.

לבדיקה ללא עלות של המענק המתאים לכם, מלאו את הפרטים הבאים:


נתוני תמיכת הרשות לחדשנות (לשעבר המדען הראשי) בתעשייה הייצור המסורתית בשנת 2013:

 • 80% הצלחה – 170 פרויקטים הוגשו למדען, מתוכם 136 פרויקטים אושרו.
 • ממוצע מענק – 600 אלפי ש"ח. סך המענקים עמד על 80.8 מיליון ש"ח.


איזו חברה יכולה לגשת לתוכנית זו?

1. חברות תעשיית הייצור: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. (בכלל זה – מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות)
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
1. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
2. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.

 

2. חברות תעשיית ייצור עילית: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:
 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
 • במועד הגשת הבקשה מספר עובדי הייצור בתאגיד הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • במועד הגשת הבקשה מספר עובדי המו"פ בתאגיד הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.


מה מקבלות החברות במסגרת התמיכה בתעשייה מסורתית

 • תמיכה בעלויות כח אדם, תקורות, חומרים, קבלני משנה, ציוד, פטנטים ושיווק.
 • הוצאה לפיתוח תבניות, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪.
 • הוצאה לרכישת ידע בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪.
 • הוצאות שכר של עד 3 עובדים בשיעור העסקה הקטן מ- 10%.
 • הוצאות לקורסים והשתלמויות לעובדים מקצועיים בהיקף תקציבי שאינו עולה על 25,000 ₪
 •  הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות.
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציב התוכנית המאושר.
 • הכרה בעלות שעות שימוש במכונה יקרה, אשר השימוש בה הכרחי לצורך המחקר.


מסלול סיוע לחברות תעשיית ייצור קטנות  

מיהי חברה קטנה מתעשיית הייצור?

חברה  שמתקיימים בה כל התנאים הבאים:

א.    הכנסותיה בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה היו קטנות מ 70 מיליון דולר.

ב.    מספר תיקי המו"פ הכולל שאושרו לתאגיד אינו עולה על 3 (כולל בתיק הנוכחי), למעט אם חלפו 5 שנים או יותר ממועד סיום התיק האחרון שאושר לתאגיד.

ג. לפחות חלק מתקופת הביצוע של התיק נמצא בין 1.1.18 לבין 31.12.20.

ד. בהתאם להצהרת הייצור שהוגשה ע"י התאגיד במסגרת הבקשה, רוב היצור שינבע מתוצרי התיק יבוצע בישראל.

 


חברה  קטנה מתעשיית הייצור תהא זכאית להטבות הנוספות הבאות
:

 • שיעור תמיכה של 50% ותוספות למענקים באזורי עדיפות לאומית.
 • פטור מחובת תשלום תמלוגים.